Portfolio

ISO 9001

ISO normy sú jednotné medzinárodné normy, ktoré majú rovnaké znenie a rovnakú platnosť vo všetkých krajinách, ktoré sa ich rozhodli akceptovať.

Norma ISO 9001:2008 rieši systém manažmentu kvality procesným prístupom. Uplatnenie tohto prístupu je základnou nutnosťou vo všetkých spoločnostiach, ktoré majú zavedený a následne certifikovaný systém manažérstva kvality. Systém manažérstva kvality preukazuje, že naša spoločnosť je schopná efektívne plniť požiadavky Vás, našich klientov.

Naša spoločnosť prešla zaškoľovaním manažmentu, kde sa venoval dôraz na zavedenie efektívnych techník riadenia spoločnosti z pohľadu neustáleho zlepšovania. Definovali sme si hlavné procesy prebiehajúce v organizácii a následne sme ich optimalizovali. Zaviedli sme rôzne činnosti podporujúce efektívne riadenie spoločnosti, medzi ktoré patrí hodnotenie spokojnosti zákazníkov, jednotný systém riešenia vznikajúcich nezhôd, riadenie nezhodného produktu a ďalšie.

Categories